Űüredici… Ne büük duyguylan hem girginniklän biz söleeriz bu lafı. O – skulptor, ama onun işini çoyu gӧrmeer. O – vraç, ama onun hastaları herzaman istämeerlär «ilaçlanmaa». Űüredicidä yok dinnenmäk günü. Hafta arasɩ günnär dolu türlü işlärlän: uroklarɩ geҫirmää, șkolacɩlarlan bulușup - lafetmää, toplantɩlarda pay almaa. «Dinnenmäk günnerindä» dä – plannarɩ yazmaa, tefterleri bakmaa, notalarɩ koymaa, uroklara hazɩrlanmaa…

E neredän üüredici alȇr kuvet hergünkü işlerinä? Hem nezaman o etiștirer kendi ișlerini yapmaa? Bezbelli, üüredicilerä Allaadan verili kaavi ruh, ҫetin harakter, saburluk, ani onnar herzaman ii keftä hem dolu üreklän ușaklara gelerlär, brakıp okulun kapularında kendi zorluklarını.

Yaklaşȇr üüredicilerin günü, da bu üzerä biz isteeriz annatmaa bir insan için, angısının aadını biler küçüü dä, büüyü dä. Gagauziyada onu bilerlär nicä yazıcıyı, peetҫiyi, jurnalisti, muzeyciyi hem üürediciyi. O – Todur Marinoglu. Fӧdur İvanoviç Marinoglu duudu küçük ayın 1-dä 1955 yılda, Avdarma küüyündä. Üüredicilik yolundan o gider 30 yıldan zeedä.

Başarıp Avdarmada orta șkolayı, o olȇr student Kişinӧvdakı Devlet Universitetindä jurnalistika fakultetindä. Diplomu kablettiynän, dӧner Komrat kasabasına da çekeder çalışmaa gazetada «Ленинское слово», neredä gӧtürer sayfayı gagauz dilindä. Delikannı genç olan merak edärdi, neçin gagauz dilini okullarda ürenmeerlär? Neçin gagauzlarɩn yok kendi okulları? Onun neetindäydi kaldırmaa ana dilini üüsek uura. Ama kuvettä durannarar genç gazetacɩnɩn soruşlarını sevmäzdilär. Kendi keskin bakışı için o çok vakıt jurnalist zanaatında çalışmadı. Gazetada iși bașardıktan sora üҫ ay onu bireri ișä kabul etmäzdilär, onun girginniindän korkardılar. Aaraya-aaraya iș, Fӧdor İvanoviç dӧner geeri küüyä kendi okuluna. İlkin çalışȇr üüredici uroklardan sora grupada, sora ҫekeder üüretmää rus dilini hem literaturasını.

1986 yɩlda gagauz dilini ҫekettilär fakultativ gibi okullarda üürenmää. Födor İvanoviҫ ilkti, kim Avdarmada gagauz dilindä hem literaturasında fakultativ urokları ҫeketti götürmää. Kendi üüredicilik praktikasında Todur Marinoglu hezaman ҫalɩșardı gagauz dilini ilerletmää, ușaklara gözäl, șıralı ana dilimizi  göstermää.

«Bän herzaman uroklarımda annadêrım, ani ana dili o en paalı, ne var gagauzlarda. Savașêrım bildirtmää onnara, ani gagauz dili, Gagauz avtonomiyası bizä ölä kolay gelmedilär. Ama pek kolay onnarı var nicä kaybetmää», - annadêr о.

Üüredici gagauz dilindä olarak, Födor İvanoviҫ annattı, ani en büük zorluk onda, ani gagauz dilini esaba may almêêrlar, ana dilindä aaz üürenmäk kiyadı var.

Ama buna bakmayarak о gagauz dilini hem literaturasını üurenicilerä üüsek uurda vermää savaşêr. «Herbir uroo, herbir temayı yaşamaktan olaylarlan baalamaa savaşêrım, ozaman üürenicilerin yaratıcılık işleri taa deerin, taa duygulu olêr. Türlü olayları ҫözeräk, uşaklar yaşamanın zorluklarına da hazırlanêrlar».

Üüredici kendı yaşamasında türlü olaylar geҫırdı, uşakları türlü harakterlän üürettı, ama kendi işinnän Födor İvanoviҫ memnun olêr, herbir üüreniciyi can sıcaklıınnan aklına getirer. «Şükür ederim Allaya benim yaşamam iҫin. Zor da günneri gördüm, ama şenim, ani aaz mı, ҫok mu fayda kendi halkıma getirdim hem taa ҫok getirmää savaşacam».

Bizim redakţiya kutlêêr Födor İvanoviҫi hem hepsi üüredicileri onnarın profesional gününnän! Adêêrız saabur, dayanmak hem uzun ömür.

Maya TRANDAFILOVA.