K.Keleş – insan, angısı yaşamasını beygirlerä hem beygircilää adadı da bununnan tanıttı hem ötää dooru tanıdȇr Gagauz Avtonomiyasını.

Konstantin Vasilyeviç Keleş duudu mart ayin 12 1960 yılda Çadır kasabasında. Nekadar kendisini tutȇr aklısında, o herzaman beygirlerin yanındaydı, çünkü bobası Keleş Vasiliy Konstantinoviç işläärmişti hayvancılık fermalarında da gezärmişti beygirli taligaylan. Bobasında varmıştı türlü beygirlär. Küçüklüündän Konstantin Keleş sesläärmişti bobasının annatmalarını beygirlär için da taa ozamandan kalmış aklısında laf “rısak”. Ozaman o bitkiyadak annamazmıştı bu lafın bütün maanasını, ama bu laf onu mayıl edärmişti hem meraklandırarmıştı. Seftä K.Keleşı beygirä oturtmuşlar, açan o 2 yaşını tamannamıştı. O gündän beeri eceli bu gözäl hem girgin hayvannardan onu ayırmadı.

Küçüklüü K. Keleşın geçmiş beygirlerin arasında. Saatlarlan o varmıştı nicä siiretsin onnarı – nicä onnar otlȇȇrlar, kaçınȇrlar çayırda.

Resimnemää K.Keleş başlamış küçüklüündä, bunda ona yardımcı olmuş onun batüsu Födor. Kimi sıra alıp kalemi hem albomu kaçarmıştı evdän panayıra, nereya gelärmiştilär satıcılar türlü beygirlärlän. Oturup bir tarafta K.Keleş resimnäärmişti en gözäl onun bakışına görä hayvannarı dünnedä – beygirleri. Pek sevinärmişti, açan yakıştırarmış da benzedärmiş resimdä beygiri haliz beygirä.

En sık resimnärmişti kalemnän. Okulda K.Keleşın resimnerini sık asarmıştılar duvara, ki hepsi görsün. Bu onu pek sevindirärmişti.

Okulu başardıktan sora K.Keleş kabledeer zootehnik zanaatını. Armatadan sora çekeder çalışmaa Çadırın kolhozunda koyun fermasında, nerdä enidän beygircilii ilerletmää başlȇȇr.

Şimdi K.V.Keleş At-Prolin fermasının başı. Bu tek kurum bütünnä Moldovada neredä Orlov rısak tamızlıını büüdeerlar. Buna K.V.Keleş yaşamasını adadı. O bütün ürektän sever bu hayvannarı.

Resimcilii da brakmȇȇr. Kalemi alıp, geçirer kiyada beygirleri, açıklayıp herbirin harakterını, özelliini hem gözelliini.

K.Keleş katılȇr resim sergilerindä Gagauz erindä hem aşırıda da. Onun resimneri mayıl ederlar, okadar gözäl hem sansın gerçek o beygirlär görünerlar onun yaratmalarında. Busoy bir adamda, Allahtan verili iki büük vergi bir erä gelip onun harakterını, becerikliini hem dünnä gibi büük sevgisini beygirlerä açıklȇrlar.

Alexandra ÇOBAN.