Mardın 27-dä Komrat devlet Universitetindä geçti toplantı gagauz yazıcılarınnan Alöna Erlioglulan hem Pelageya Filiogloylan. Konuşmanın arasında annadıldı onnarın yaşaması için hem yaradıcılık yolu için.

«Çok sevindim, ani bizdä büün bölä bir gün. Bän sevinerim, ani gagauzların arasında da var karılar-yazıcı. Sanêrım, ki büünkü buluşmamız pek önemli geçecek studentlerimizä deyni, da sesleyecez ii gagauz dilini», - danıştı musaafirlerä Millet kultura kafedranın dekanı Lügmila İbrişim.

Pelageya Filioglo duudu Komrat dolayın Beşalma küüyündä. Taa küçüktän o kabletmiş sevgi ayleyä, Vatana, dilä anadan hem bobadan. Bu üzerä o başlêêr yazmaa taa orta okuldan. Onun peetleri hem annatmaları katıldılar türlü konkurslara, neredä dayma alardılar ilk erleri. 2014-cü yılda dünneyi gördü Pelageya Mihaylovnanın ilk toplumu «Sesli ecel ötmesi». Orada 221 sayfaya girdi 117 peet, 25 annatma, 13 pyesa.

«Kendi yaratmalarımnan bän istedim çikarmaa üzä bizim bu gözäl adetleri. Var umudum, ki gelän evlatboyları mayıl olaceklar bu adetlerä, da çekedeceklär onnara görä yortuları geçirmää», - söledi Pelageya Mihaylovna.

«Sanêrım, ki adamnar herkerä bilmeerlär ne isteerlär karılar, ama kızlar lääzım becersinnär açıklamaa kendi duygularını»,  - dedi Alöna Mihaylovna.

Cuvap ederäk soruşlara, peetçilär açıklardılar kendi duygularını, kendi can acılarını. Bu görüşmektä vardı bir dostluk duygusu, angısı musafirleri sansın taa yakın biri-birinä yapardı.

«Dünneyi sevda tutêr! Bän sanêrım, ki herbir yazıcıya sevda teması-en sevgili tema. Belli ki sevda var anaya, Tarafa, dilä, ama sevdalı cana sevgi hepsindän paalı», - cuvap etti Pelageya Filioglo.

Elena Repskaya.