Zamannar, zamannar, zamannar... Eer bir zamanın var kendi korafı, kendi örnää.

Büünkü zamannarın özeli baalı bir sebeplän, angısı kertikleer yaşamamızın diiştirmeklerini gagauzlarda. En büük şindiki vakıtların diiştermesi odur, ani çok devletlerin sınırları açıldı da insan sürü-sürü, brakıp kendi ana-boba tarafını, gitti aşırı erlerä aaramaa taa islä kazançı hem da başka istemeklär için.

Bu üzerä bizdä burada-küülerdä hem da kasabalarda, çok evlär kaldılar çorbacısız. Bu bir büük problema bizim halkımızda...

Onnarın biri odur, ki yalnız evlerdä kaldılar yaşamaa büük yaşta insannar.

Fasıllı bu iş bizim halka, zerä bölä tarihindä o yoktur kaldıı: herkerä büük yaşta insannarın yanında, barabar onnarlan, yaşardı uşakları da.

Filan-fişman küüdä, şansora çok yıl sıravardı, yaşarmışlar babuylan dädu. Babunun adıymış Paşi, dädunun - Vani. Yaşamakları onnarın geçärmiş yalnızlıkta. Bu yalnızlık onnarda diil onun için, ani yokmuş uşakları, ama o üzerä, ki uşakları onnarın gitmişlär aşırı devletlerä. Taa bir 15-20 yil geeri babunun hem dädunun aylesindä yaşamak çok sefalıymış-uşaklar evdämişlär. Uşaklarlan ayledä herzaman var çok zaamet, ama uşaklardan ana-bobaya var çok sevinmelik tä, var büük yardım, var destek .

Da, açan bu soy aylelär kalêrlar uşaksız, ana-bobaya bölä yaşamak olêr çok baskılı. Bu baskının en kertikli özeli-yalnızlık. Paşi babu hem Vani dädu, yaşarkan yalnızça, çeketmişlär sertleşmää biri-birinä. Bu sertleşmäk, açan uşaklar taa evdäymişlär onnarın arasında yokmuş. Ama bitki vakıtlarda bir dä gün geçmäärmiş ani babuylan dädu kavgalaşmasınnar. O kavgalar pek büük keskinniktä ötärmişlär, ani komuşular da işidärmiş o şamatayı. Kavgalar onnarın arasında peydalanarmışlar hiç bir sebepsiz-birdän, dübüdüz erdä: nicä kuru saman tutuşêr yanmaa,  bölä babuylan da dädu kızışarmışlar çekişmää. Çekişärkän, onnar biri-birinä türlü-türlü betvalı laflar sölärmişlär. Çok sıra çekişin özeli baalı olarmış babunun hem dädunun alaşmaklarından biri-birinä. Bu üzerä babu deyärmiş, ani onun varmış taa çok acıları, nekadar däduda. Ama dädu sert sölärmiş ki o taa pek hastaymış babudan.

Kavga bittiynän babuylan dädu günnän lafetmärmişlär, da susaraktan yalnızlık taa beter baskılı olarmış. Ama naşey yapsınnar, ani kavgaların gelsin sonu, babuylan dädu hiç bilmärmişlär. Elbetki, busoy yaşamak onnarı pek bıktırmış. Da sadece bir raslamak oldu onnarın bu hallarına çözgü, ki yaşasınnar babuylan dädu kavgasız.

Diil uzak Paşi babunun hem Vani dädunun evlerindän yaşarmışlar onnarın komuşuları. Komuşularda yaşamak geçärmiş uygun. Bu ayledä barabar yaşarmışlar üç evlatboyu: büük yaşta Länka babu hem Miti dädu, orta yaşta-onnarın oolu gelinnän, hem küçük uşaklar-toronnar. Kısadan demää, yaşarmışlar kalabalıkta. Ama neredä var kalabalık ömür geçer orada taa meraklı-diil nicä yalnızlıkta.

Bu komuşular sıkça işidärmişlär Paşi babunun hem Vani dädunun kavgalarını. Bunun için onnarda Paşi babuya hem Vani däduya varmış büük can acısı. Miti dädu çok sıra deyärmiş karısına, Länka babuya, gitsin bir keret kumuşularına da yalpak lafetsin onnarlan, ani vazgeç olsun aralarında kavgalar.

Durarmış bir islää ilkyaz havası. Hederlez ayında, avşam vakıtında, bütün ortalıkta durêr gözäl kokular. Busoy havada, bir avşam üstü, Länka babu Miti däduylan gitmişlär komuşularına, Paşi babuya hem Vani däduya. Girip onnarın kapu önünä, Länka babu Miti däduylan işiderlär nicä Paşi babu hem Vani dädu çekişerlär. Vermişlär seläm çorbaycılara, ama onnar hiç bunu işitmemişlär, zerä pek baarışarmışlar.

-Ya susun, - bir sestä sölemişlär Paşi babuya hem Vani däduya komuşuları. Vazgeç olun kavgadan, tä biz hiç çekişmeeriz.

-Ne, ne - şaşmış Paşi babu. Yok nicä bu olsun, inanamêrım.

-Eer inanamarsan ozaman gelin bizä bir kerä da göz-görä göreceniz, ani bu haliz aslı, ­- cuvap eytmiş Länka babu.

- Da nicä ölä sizdä yok kavga? - sertleşik sormuş Paşi babu.

-Onuştan, ki bizdä var ilaç, - sölämiş Länka babu.

-Ne soy ilaç? - dayanamaz genä sormuş Paşi babu.

-Ilacın adı “Altın topuzçuk”, - şen-şen deyä etmiş Länka babu.

-Gösterecän mi onu?

-Elbetki, gösterecäm. Gelin bizä da göreceniz.

-Islä, annaştık. Yarına biz sizä uurayacez, - çetin seslän sölemiş Paşi babu.

Ertesi günü, avşamüstü, Paşi babu hem Vani dädu gitmişlär komuşularına. Kapu önündä onnarı yalpak karşılamış Länka babunun hem Miti dädunun oolu Todur.

-Neredä anan hem boban? - meraklanmışlar Paşi babu hem Vani dädu.

-A-a-a onnar içerdä. Siz geçin orayi, - sevgili cüvap etmiş Todur.

Paşi babu hem Vani dädu girmişlär ev içinä. Orada, bir kırnak hem tertipli içerdä, işidilärmiş şen seslär hem kämil uşak gülüşü. “Bezbelli uşaklar oynaşêrlar, şımarêrlar,” - şüpelemiş Paşi babu. Ama onun şüpesi birdän sünmüş da şaşmaya geçmiş onun için, ki içerdä onnar görmüşlär diil yaymannaklı uşakları, ama görmüşlär nicä Länka babu Miti däduylan oynaşarmışlar bir uşacıklan, eldän-elä verip onu, mayıllı gülärmişlär.

-Siz ne yapêrsınız? - birdän sormuşlar Paşi babu Vani däduylan.

-Nicä ne? Biz ilaçlanêrız, - cuvap etmiş komuşular.

-Çünkü siz soledeniz, ani sizdä en ii ilaç - bir altın topuzçuk.

-Ölä, ölä. Tä neredä bizim ilacımız, bizim altın topuzçuk - te bu nepotucuk (toroncuk), te bu paalı bizim uşacık, - çok şen-şen vermişlär cuvap Länka babu hem Miti dädu.

Yutkunarak hem ţıklarak Paşi babu Vani däduylan çikmışlar dışarı. Çıktıynan, Vani dädu zaametli demiş karısına: “Tä, Paşi, kolvermeydin uşaklarımızı aşırıya, bizdä dä olaceydı altın topuzçuk. Ama şindi?”...”Ah şindi-şindi,” - oflamışlar bir sestä Vani däduylan Paşi babu.

“Nicä istärseydin, Paşi, ama bän yalvaracam oolumuza Petriya alsın aylesini da gelsinnär geeri evä. Gelsinnär ana-boba tarafına: - “Taş erindä aar çekärmiş”. Hem dä bizdä şindi var maasuz gençlär için devlet programası “İlk ev”.

Vani dädu bu lafları söledi girgin büük havezdä da yaptı karasına bir umutlu koraş.

Todur Kİrovİç.